Člnkový beh 10 x 5 m

Faktor: Bežecká rýchlosť so zmenami smeru. 

Popis testu: Opakované prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo najkratšom čase. 

Zariadenie: Čistá nešmykľavá podlaha, najlepšie gumový pás. Stopky. Meracie pásmo. Krieda alebo lepiaca páska. Dopravné kuţele. 

Pokyny pre testovanú osobu: Zaujmi polohu polovysokého štartu. Na štartový povel rýchlo vybehni smerom k protiľahlej čiare a vráť sa späť tak, aby si ju, resp. štartovú čiaru prekračoval oboma chodidlami. Test pokračuje bez prerušenia po absolvovanie piatich cyklov. Pred dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa vykonáva jedenkrát (obr. 44). 

Pokyny pre examinátora: Na podlahe sa kriedou alebo lepiacou páskou vyznačia dve rovnobeţné čiary, ktoré sú od seba vzdialené 5 m. Obe čiary sú dlhé 1,20 m a na ich koncoch sú umiestnené kuţele. V priebehu testu sledujte, či testovaná osoba prekračuje čiary chodidlami oboch nôh a beţí po vytýčenej dráhe. Nahlas počítajte kaţdý ukončený cyklus. Test končí, keď testovaná osoba prekročí jednou nohou cieľovú čiaru. Testovaný sa nesmie pri zmenách smeru behu šmýkať. 

Hodnotenie: Čas potrebný na vykonanie desiatich 5 m úsekov (tam a späť) meraný s presnosťou na desatinu sekundy. Normy pre test uvádzame v tabuľkách.

Podporujú nás:

                        

TOPlist